فونداسیون صفحه ای

فونداسیون گسترده / Mat foundation
این نوع فونداسیون از پی صفحه ای  و دیگر اجزا فونداسیون تشکیل شده است.

 

 

 

Posted on