فونداسیون مشبک

فونداسیون شبکه ای / Grid foundation
این نوع فونداسیون از پی مشبک  و دیگر اجزا فونداسیون تشکیل شده است.

Posted on