رامکا

پاشنه بتن

مشخص کننده فاصله میان قالب تا آرماتور بندی ستون است.

استفاده از رامکا سبب قرار گرفتن ستون های ساخته شده در سازه در یک راستا می باشد.

انواع رامکا

میلگرد رامکا

بتن رامکا

Posted on