بتن رامکا

بتنی است که برای نگه داشتن قالب بتن اطراف ارماتور بندی قسمت پایین ستون می ریزند .

بتن رامکا بدون در نظر گرفتن دانه بندی و اختلاط درست و تهیه بتن به صورت دستی ،  با توجه به مصرف این بتن در ناحیه بحرانی ، مخاطره انگیز است.

 

Posted on