گودبرداری

عملیات خاک برداری از سطح زمین برای اجرای فونداسیون ساختمان و طبقات زیر زمین .

Excavation

فرآیند حفاری، برداشت و ایجاد گودال درون زمین به منظور استخراج مواد پرکننده برای خاکریز ، حفر ترانشه یا شالوده برای فونداسیون ، ساخت زیرزمین، آماده‌سازی محل پی سد، آماده‌سازی پی یا تکیه‌گاه‌های پل و غیره می باشد.

گودبرداری با توجه به نوع مواد استخراجی شامل گود برداری خاک سطحی ، گودبرداری خاک زیر سطحی ، گود برداری سنگ ، گودبرداری لجن و یا هر نوع مواد طبیعی و غیر می بلشد.

 

Posted on