روستیک

رستیک / Rustic

در لغت به معنی روستایی ترجمه می‌شود.

به شکل طبیعی و دست کاری نشده  دارا سطوح ناصاف و زبر.

وقتی سطح چیزی مثل اجر و یا دیوار صاف صیقلی نباشد

بعنوان پرداخت رستیک شناخته میشود.

 

 

Posted on