سفیدک آجر

شوره آجر

در آجر نما پس از اجرا آجر آب دوغاب  را به خود کشیده و در حین خشک شدن روی آجر نما شروع به سفیدک بستن میکند اعلب  در تمام آجر‌ها صدق میکند.

انواع سفیدک آجر

سفیدک کربناتی اجر

چنانچه آجر ، آب آهک موجود در ملات های سیمانی و آهکی را جذب کند و سپس این آب آهک با co2هوا ترکیب شود ، caco3تشکیل‌‌ می‌شود که روی دیوار ایجاد سفیدک کربناتی‌‌ می‌کند .

همچنین در کارهای تازه ساز  اگر آب باران که معمولا مقداری co2 در خود حل کرده است با کربنات کلسیم موجود در ملات یا اندود ترکیب‌‌ می‌شود و تشکیل  ca(co3)2می دهد که  پس از پریدن co2و اب ، caco3 آن به صورت شوره روی سطوح نمای آجری باقی‌‌ می‌ماند .

راه جلوگیری از ایجاد این نوع سفیدک ، زنجاب کردن آجر قبل از مصرف همچنین  آب پاشی سطوح دیوار نوساز قبل از بارندگی است .

سفیدک سولفاتی آجر

اگر ملات مصرفی در دیوار گچی باشد یا در ساخت ملات ، آب سولفات دار مصرف شود ؛ یا خاک آجر ، حاوی سولفات های گوناگون باشد .

وقتی آب باران و آبهای زیر زمینی که در این گونه کارهای آجری نفوذ‌‌ می‌کنند سبب حل کردن سولفات‌ها در خود و بیرون زدن آنها‌‌ می‌شوند و پس از تبخیر ، سولفات های محلول به صورت سفیدک سولفاتی روی نمای دیوار به جا‌‌ می‌مانند و این عمل تا آنجا ادامه پیدا‌‌ می‌کند که سولفات موجود تماما بیرون بزند .

روش جلوگیری از آن ، عدم مصرف آجرهای سولفاتی ، ملات های گچی و آب سولفات دار است .

سفیدک کلروری  آجر

در اثر مصرف اسید کلریدریک برای پاک کردن سفیدک کربناتی ، این اسید با کربنات کلسیم ترکیب شده و تشکیل کلرور کلسیم‌‌ می‌دهد که پس از خشک شدن نما ، به صورت شوره روی دیوار باقی‌‌ می‌ماند .

علاوه بر آن سبب جدا شدن ملات از آجر و طبله کردن اندود نیز‌‌ می‌شود .

همچنین اگر در ملات ، آب کلرودار مصرف شود یا در خاک آجر ، کلرور موجود باشد ، سفیدک کلروری روی سطح دیوار ظاهر‌‌ می‌شود .

کلرورها به طور کلی دارای خاصیت جذب رطوبت و به اصطلاح نم کش هستند و در هوای نمناک ، نم‌‌ می‌کشند و روی دیوار لکه های رطوبت ظاهر‌‌ می‌شود. پس از خشک شدن، کلرور به صورت بلوری برجا‌‌ می‌ماند . تر و خشک شدن پیاپی دیوار سبب بلوری شدن و غیر بلوری شدن کلرور‌ها شده و نهایتا منجر به خرابی ملات‌‌ می‌گردد .

راه جلوگیری از ایجاد این نوع سفیدک مصرف نکردن آب و آجر کلرور دار و خیس کردن دیوارهایی است که قرار است با اسید کلریدریک شسته شوند .

 

سفیدک نیتراتی آجر

این نوع سفیدک هنگامی ایجاد‌‌ می‌شود که آجر از خاک شوره دار درست شده باشد یا در آب و ماسه ملات شوره وجود داشته باشد . شوره نم کش است و در هوای نمناک بخار آب را جذب کرده و دیوار نمناک‌‌ می‌شود و پس از خشک شدن ، آن  شوره‌ای که رو زده است به صورت سفیدک نیتراتی روی دیوار ظاهر‌‌ می‌شود .

آلوده شدن آجر به موادی نظیر ادرار ، پهن و کودها و برخی گیاهان که دارای مواد نیترایت هستند نیز باعث شوره زدگی‌‌ می‌شود . مجاورت دائمی کارهای آجری با مواد و آب های نیترات دار سبب پیدایش نیترات کلسیم‌‌ می‌شود که باعث لقی ملات شده و کاهش و افزایش پیاپی رطوبت ، منجر به متلاشی شدن ملات‌ها و خرابی کار‌‌ می‌گردد.

برای جلوگیری از این نوع سفیدک ، باید از مصرف آجر و ماسه و آب نیترات دار پرهیز کرد و جلو نفوذ آب های نیترات  دار به ساختمان را گرفت و از آلوده شدن اجزای ساختمان به مواد نیترات دار جلوگیری نمود

 

 

Posted on