میخ پرچ

پرچ کور / Rivet

میخ پرچ از دو قسمت پرچ و میخ تشکیل شده است. ﺟﻨﺲ ﭘﺮچ آن از آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﻣﯿﺦ آن ﻓﻮﻻدى ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
براى استفاده از میخ پرچ، ابتدا دو یا چند قطعه اى را که مى خواهیم به یکدیگر وصل کنیم متناسب با اندازه قطر میخ پرچ انتخابى سوراخ مى کنیم. سپس میخ را در داخل سوراخ انبر پرچ قرارداده و پرچ را داخل سوراخ قطعه قرار مى دهیم و با انبر پرچ عمل پرچکارى انجام و میخ شکسته شده از داخل قطعه خارج مى شود.

میخ پرچ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻰ 3419 و DIN 7337 ﺑﻪ ﻗﻄﺮﻫﺎى اﺳﻤﻰ 6،6/5 ،5 ،4 ،3/2 ،3 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰ ﺷﻮد.

 

Posted on