پی ویژه

پی با شکل و طراحی خاص

پی پوسته ای ، پی شناور ، پی گریلج ، پی منفرد چسبان ، پی جعبه ای ، پی گسترده عمیق  از انواع پی ویژه می باشد.

این نوع پی از اجزا  فونداسیون ویژه می باشد.

Posted on