ارتینگ

سیستم اتصال به زمین ، وصل کردن هرگونه جریان الکتریکی به زمین ، برای جلوگیری از نشتی جریان الکتریکی و بروز مدارات الکتریکی و  برق گرفتگی ، با وصل کردن سیم ارت  تمام دستگاه های برقی ازقبیل صنعتی , مخابراتی و یا خانگی به زمین .

اجزا سیستم ارتینگ  : سیم اتصال ، صفحه ، بنتونیت  ، چاه ارت

معادل انگلیسی : Earthing System

 

Posted on