ویسکزیته

وشکسانی / گِران‌رَوی / ناروانی  / Viscosité

ویسکُزیته

ویسکوزیته عبارت است چسبناکی . سخت روانی . مقاومت اصطکاکی یک مایع یا گاز در برابر شارش یا جاری شدن.

وُشکسانی (وشک در فارسی به معنی صمغ است)

شارش حرکت شاره ، جاری شدن

شاره موادی که جریان پیدا میکند مثل مایعات و گازه ها

Posted on