گواهی بلامانع ناحیه

در موارد بروز تخلفات جزئی ساختمانی که منجر به جلوگیری از طرف شهر داری شود.

پس از رفع خلاف یا رسیدگی به آن ، مجوز ادامه کار از شهرسازی منطقه به ناحیه مربوطه صادر خواهد شد

 

Posted on