پی گریلج

پی پروفیله / پی گریلاژ / Grillage footing

ازانواع پی ویژه .تشکیل شده از چند ردیف مقاطع سنگین فولادی  و یا چوبی متقاطع که بصورت شبکه ای  بر روی هم قرار میگیرد و با بتن محصور میگردد. پی گریلژ جایگزین پی بتنی مسلح با میلگرد ، در زمین های سست می باشد.

پی گریلج فولادی

پی گریلج مرکز تجارت جهانی 1975

در این شیوه ساخت نیازی به حفاری عمیق نبوده و سطح مورد نیاز برای کاهش تنش ها و رسیدن به سطح باربر و ایمن خاک در زیر پایه سازه فراهم می گردد.

انواع گریلاژ به لحاظ مصالح مصرفی

  • پی گیرلاژ فولادی
  • پی گیرلاژ الواری (چوبی)
Posted on