گیرپاژ

گیرپاچ

قفل کردن موتور . چسبیدن قطعات داخلی موتور در اثر حرارت یا عوامل دیگر .

Posted on