دیاق

ساپورت ، تکیه گاه ، قطعه ای فلزی نگهدارنده یا متصل کننده

Posted on