استیفنر

stiffener plate / stiffener

قطعات ورق فولادی تقویتی که برای افزایش مقاومت و سختی یک سازه فلزی برای جلوگیری از کمانش آن و بر اساس محاسبات بر روی آن اضافه میشود.

در تیر ورق ، قالب فلزی بتن ، اسکلت فلزی  از استیفنر  استفاده میشود

انواع سخت کننده

سخت کننده عمودی Vertical Stiffeners

,یا سخت کننده عرضی که به دو نوع سخت کننده انتهایی (سخت کننده تکیه گاه ) و  سخت کننده میانی تقسیم مبشود.

سخت کننده افقی Horizontal Stiffeners

یا سخت کننده طولی ، به موازات فلنج ها طراحی می شوند. این سخت کننده ها نیروی کمانش را در قسمت جان تیر افزایش می دهند. سخت کننده های افقی به دوشکل پیوسته و نا پیوسته  استفاده میشود.

Posted on