ریل تی 9

ریل تی نه / ریل T9

ریل آسانسور تی نه برای آسانسور با ارتفاع چاه آسانسور کمتر از 30 متر، سرعت آسانسور حداکثر 1.2 متر بر ثانیه و ظرفیت آسانسور حداکثر 7 نفر

Posted on