ریل تی 16

ریل تی شانزده / ریل T16

ریل آسانسور تی شانزده برای آسانسور با ارتفاع چاه آسانسور بین 30 متر تا 50 متر، سرعت آسانسور حداکثر 1.6 متر بر ثانیه و ظرفیت آسانسور حداکثر 12 نفر

Posted on