گودبرداری با شیب پایدار

گودبرداری با شیب پایدار  استفاده از ظرفیت باربری خود خاک جهت پایدار نمودن دیواره گود می باشد. در صورت فراهم بودن شرایط لازم، این روش از اقتصادی ترین روش های پایدارسازی گود محسوب می گردد.

در واقع در خاکبرداری های وسیع با احجام بالای خاکبرداری ، غالبا بکارگیری مهاربندی های عرضی در جهت عمود بر دیواره غیراقتصادی و غیر اجرایی می باشد. علاوه بر صرفه جویی در هزینه، گودبرداری با شیب پایدار موجب صرفه جویی در زمان نیز می گردد.

Posted on