شمع کوب هیدرولیکی

 در شمع کوب  هیدرولیک ، صدا و ارتعاش کمتر از شمع کوب دیزلی داشته و دود و بخار نیز تولید نمی کند. چکش شمع کوب با فشار  مایع هیدرولیک ، صعود نموده و تحت اثر وزن خود سقوط نموده و  بار خود را به شمع وارد می کند.

Posted on