کفپوش یکپارچه

کفپوش ریختنی ، کف پوش بدون درز

کفپوش پلیمری که بصورت یکپارچه و درجاریز نصب میشود

انواع کفپوش یکپارچه
کفپوش اپوکسی
کفپوش پی یو

Posted on