رزین طبیعی

رزین طبیعی  پلیمری است که از منابع مختلفی طبیعی از جمله: گیاهان، حشرات و مواد معدنی بدست می آیند. این بسپارها به سادگی شکل‌پذیر، اما کم دوام هستند.

Posted on