رزین ترموست

رزین گرما سحت / Thermoset

عموما دو یا چند جزیی هستند که پس از مخلوط کردن آنها با یک واکنش گرمازا سخت میگردند و تغییر شیمیایی داده از حالت مایع به جامد تبدیل میگردند. چسب دوقلو از این خانواده است

Posted on