فونداسیون تیر و پایه

Pier and Beam Foundation

تشکیل شده از پی تیر و پایه  و دیگر اجزا فونداسیون

Posted on