اختلاط عمیق خاک

دی اس ام / DSM

مخفف Deep Soil Mixing

یکی از روش های کاربردی بهسازی خاک در جهان است که با استفاده از تزریق مواد پایدار کننده ای نظیر سیمان یا آهک با استفاده از یک حفار با محور توخالی به صورت مکانیکی در خاک، باعث تولید ستون های خاک سیمانی و اصلاح مشخصات خاک می گردد. در این روش با سمانتاسیون خاک  در عمق زمین و  ایجاد ستون ، مشخصات خاک بهبود می یابد.

دستگاه اختلاط دارای مته های تکی به قطر ۰/۶ تا ۲ متر می باشد و از نظر ارتفاع نیز این ستون ها در آمریکا تا عمق ۲۰ متر و در ژاپن تا عمق ۶۰ متر اجرا گردیده است

اختلاط عمیق به روش تر و  روش خشک اجرا میشود . در روش خشک  مواد خشک داخل محل حفاری تزریق میشود و این مواد با رطوبت خاک ترکیب و تشکیل ستون میدهد.

این روش تقریبا شبیه به جت گروتینگ می باشد.

کاربرد روش اختلاط عمیق خاک

پی سازه ای ، دیوار سکانت ، تقویت پی انواع سازه ،  کاهش پتانسیل روانگرایی ، تقویت فونداسیون  اجرا شده ، تقویت پی در راهسازی  ، فونداسیون مخازن  نفت ، دیوار آب بند ، اجرای دیواره حائل قائم ، پایدارسازی تونل

Posted on