اوگر

Auger

مته حفاری اوگر  ، ماردون  برای حفاری با عمق کم

انواع اوگر

اوگر مارپیچ ممتد

اوگر میان تهی

اوگر قطر بزرگ

Posted on