گل حفاری

گل بنتونیت

از گِل حفاری جهت پایدار سازی دیواره گمانه ها استفاده می شود. بنتونیت هنگام برخورد با آب متورم شده و باد می کند. این عمل باعث می شود که به دیواره ها فشار وارد شده و مانع از ریزش آن ها شود.

در مواردی که هدف از حفر گمانه، سنجش میزان نفوذ پذیری خاک است، استفاده از بنتونیت ممنوع است. زیرا گل حفاری  آب بند است و مانع از تراوش آب از داخل گمانه، خواهد شد.

لازم به دکر است گل حفاری ممکن است بر نتایج آزمایش های مکانیک خاک تاثیر بگذارد.

 

Posted on