فونداسیون پلکانی

Sloping foundation

فونداسیون که بر روی زمین شیب دار اجرا میشود. تشکیل شده از پی پلکانی و دیگر اجزا فونداسیون

Posted on