سیمانتاسیون

‫سیمانته کردن. جامد سازی خاک

ﺳﻴﻤﺎﻧﺘﺎﺳﻴﻮن ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي ﺗﻘﻮﻳﺖ خاک درﻣﻘﺎﺑﻞ رواﻧﮕﺮاﻳﻲ اﺳﺖ با اصافه کردن سبمان

Posted on