اختلاط سطحی خاک

Shallow soil mixing

از روش های بهسازی خاک است .در صورتی که خاک  زمین تا عمق چند متر  ضعیف و سست باشد  می توان با استفاده از اختلاط سطحی خاک، این چند متر را اصلاح نمود. در این روش ابزار مخصوص این‌کار  که در اکثر مواقع به بازوی دستگاه حفاری متصل می شود مورد استفاده قرار میگیرد .

اختلاط  به صورت افقی یا قائم توسط اوگر پره ای به همراه  نازلی در مرکز آن که برای خروج مخلوط تزریق تعبیه شده است، انجام می پذیرد. مخلوط تزریق توسط دستگاه مجزا  به درون خاک تزریق می شود. در این روش تا عمق حداکثر ۴ متر میسر است. پس از آنکه حجم مورد نیاز از مخلوط، تزریق گردید، اختلاط ادامه می یابد تا مشخصات مورد نظر  به دست آید.

Posted on