کمیسیون ماده 77 شهرداری

از جمله کمیسیون های می باشد که به اختلاف شهرداری و مؤدیان در خصوص عوارض دریافتی شهرداری رسیدگی می کند ،کمیسیون موردنظر مستقل از شهرداری می باشد.

اعصای کميسيون ۷۷

وطایف و اختیارات کمیسیون ۷۷

Posted on