فونداسیون چوبی

timber foundation / wood foundation

فونداسیون تیر چوبی و پایه

از انواع پی  تیر و پایه  می باشد که تیرهای آن الوار چوبی می باشد.

 

 

 

Posted on