حدود اربعه

حدود ملک ، مشخصات همجواری و همه اضلاع زمین

بعضی زمین ها چند ضلعی  هستند و لی چون اغلب زمین ها چهار ضلعی است به حدود اربعه معروف است .

برای انجام حدود اربعه ملک مختصات دقیق  گوشه های قطعه زمین مورد نیاز است.

برای تعیین حدود اربعه و مرزبندی ملک از جانمایی پلاک ثبتی استفاده می شود

Posted on