جانمایی پلاک ثبتی

تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی  نقشه هوایی املاک ،  نقشه utm و نقشه  1:2000 می باشد که توسط کارشناس  نقشه برداری و امور ثبتی انجام میگردد.

با تفسیر عکس هوایی نزدیک به تاریخ سند و بررسی حدود اربعه ، مختصات دقیق ملک جانمایی می شود و سپس بر روی زمین پیاده سازی می شود.

Posted on