پی گریلج چوبی

Timber Grillage footing

از انواع پی گریلج.
در صورتی که بارهای وارده کمتر باشد و یا پروفیل فولادی  در دسترس نباشند  از الوار چوبی  استفاده میشود.
محل پی باابعاد و عمق محاسبه شده  حفر می گردد پس از رگلاژ می گردد. سپس بتن مگر طی چند مرحله ریخته ، کوبیده و  متراکم می گردد.
بر روی این لایه بتنی . ردیف اول الوار چوبی با ابعاد طراحی شده و با فواصل معین قرار می گیرند.  فضای ما بین و اطراف الوار با بتن پر می گردد. به همین منوال ردیف های دیگری از الوار روی تیرهای ردیف اول بصورت متقاطع (عمود بر هم) قرار می گیرند.
و سپس تمامی فضای موجود توسط بتن پر گردیده و محصور گردیده و پس قرار دادن صفحه ستون در نهایت ستون فلزی روی آن برپا میشود.

پی گریلج چوبی

Posted on