پی پلکانی

step footing

پی پلکانی ، پی غیر همسطح

از انواع پی که برروی زمین های شیب دار اجرا میشود. از اجزا فونداسیون پلکانی است.

پی پلکانی

Posted on