پی چوبی

پی ساخته شده از الوار چوبی
پی گریلج چوبی و پی تیر چوبی و پایه  از انواع پی چوبی است.

Posted on