پی تیر چوبی و پایه

Pier and timber Beam footing

از انواع پی  تیر و پایه  می باشد که تیرهای آن الوار چوبی می باشد. از اجزا فونداسیون چوبی میباشد.

پی تیر چوبی و پایه

 

 

Posted on