پی تیر فلزی و پایه

Pier and steel Beam footing

از انواع پی  تیر و پایه  می باشد که تیرهای آن  مقاطع فولادی  می باشد.

پی تیر فلزی وایه

 

 

 

Posted on