پی تیر بتنی و پایه

Pier and concrete Beam footing

از انواع پی تیر و پایه که تیرهای آن ساخته شده از بتن مسلح  می باشد. از اجزا فونداسیون تیر بتنی و پایه  میباشد.

پی تیر بتنی و پایه

Posted on