فونداسیون تیر بتنی و پایه

تشکیل شده از پی تیر بتنی و پایه و دیگر اجزا فونداسیون

Posted on