اماره تصرف

دلیل تصرف .
تصرف افراد در املاکی که مالک سابق آن مشخص نباشد، اماره تصرف می باشد. همچنین تصرف مکانی توسط یک شخص به عنوان مالک، دلیل بر مالکیت وی می باشد.
دلیل تصرف یکی از راه های اثبات مالکیت ملک است و  قانون گذار بر اساس ماده 35 قانون مدنی به فردی که ملکی را در تصرف دارد ، این اختیار را می دهد که مالک واقعی ملک به حساب آید.

در صورتی که فرد، مالی را به مدت طولانی در اختیار داشته باشد البته به شرطی که خلاف آن ثابت نشود، به عنوان مالک تلقی خواهد کرد.

بعنوان مثال اگر یک کشاورز سالیان سال روی زمین اقدام به کشت جو نماید، بعد از گذشت سالیان سال می تواند در محاکم قضایی به همراه ذکر دلایل دیگر ادعای مالکیت زمین زراعی مورد نظر را درخواست نماید.

شروط اماره تصرف

تصرف به عنوان مالکیت
تصرف مشروع

Posted on