لیمیت سوئیچ آسانسور

شالتر آسانسور / limit switches elevator

لیمیت سوئیچ آسانسور
قطعه ای است که محدوده حرکت کابین آسانسور را مشخص می کند و محدوده حرکت کابین در چاه آسانسور همان مقداری باشد که در تابلو فرمان آسانسور تعیین شده است.
عملکرد شالترها در آسانسور مانند کلید قطع و وصلی است که به هنگام برخورد مکانیکی اهرم به آن باعث قطع یا وصل جریان در مدار آسانسور می شود.

انواع لیمیت سوئیچ آسانسور

  • لیمیت سوئیچ اهرمی
  • لیمیت سوئیچ غلطکی
  • لیمیت سوئیچ غلطکی اهرمی
  • لیمیت سوئیچ آنتنی
  • لیمیت سوئیچ فشاری

لیمیت سوئیچ آسانسور

Posted on