ویسکوزیته

ویسکوزیته / Viscosity

خاصیتی است که سیال به وسیله آن در مقابل تنش برشی مقاومت می کند. هر فازی در مقابل حرکت توده های خود دارای مقاومت می باشد . این مقاومت برای فاز گاز ناچیز و برای فاز جامد خیلی زیاد می باشد . مایعات نیز در برابر حرکت لایه های خود از خود مقاومت نشان می دهند که ویسکوزیته نام دارد . ویسکوزیته ، کند روانی نیز نامیده می شود .

 

Posted on