ویسکوزیته

گرانروی / ویسکوزیته / Viscosity

خاصیتی است که سیال به وسیله آن در مقابل تنش برشی مقاومت می کند. هر فازی در مقابل حرکت توده های خود دارای مقاومت می باشد . این مقاومت برای فاز گاز ناچیز و برای فاز جامد خیلی زیاد می باشد . مایعات نیز در برابر حرکت لایه های خود از خود مقاومت نشان می دهند که ویسکوزیته نام دارد . ویسکوزیته ، کند روانی نیز نامیده می شود .

ویسکوزیته مقاومتی که یک روغن نسبت به جاری شدن به علت اصطکاک داخلی مولکول های آن از خودشان نشان می دهد.گرانروی روغن با تغییر دمای روغن ، تغییر می کند و هر چی روغن گرم تر شود گرانروی آن کمتر می گردد.

 

 

 

Posted on