قالب منفی

قالب بندی و یا آجر چینی  با بتن کم مایه ، برای جلوگیری از ریزش خاک و مشکلات اجرایی در هنگام فونداسیون در صورتی که عمق پی کنی زیاد  و مقاومت خاک منطقه کم باشد.

ضخامت قالب بندی به ارتفاع بتن ریزی (ارتفاع جداره) و چسبندگی خاک جداره بستگی دارد. لازم است قبل ار بتن ریزی سطح قالب آجری با نایلون فونداسیون و یا سیمانکاری از جذب آب بتن جلوگیری نمود.

در استفاده از این روش باید قیمت قالب بندی با قیمت آجر چینی مقایسه اقتصادی گردد.

Posted on