آرمیچر

armature

محور سیم‌پیچی‌شده داخل یک استوانه که در اثر ایجاد نیروی محرکه  حرکت درمی‌آید.

از آرمیچر می توان ، هم بعنوان موتور الکتریکی ( تولید انرژی جنبشی ) و هم بعنوان ژنراتور ( تولید انرژی الکتریکی ) استفاده کرد.

وقتی که بعنوان یک موتور الکتریکی است

وجود 2 شار مغناطیسی باعث بوجود آمدن نیروی محرکه الکتریکی می شود. به زبان ساده تر وجود میدان مغناطیسی درون سیم پیچ و بدنه آرمیچر باعث ایجاد حرکت در روتور یا قسمت متحرک می شود. حرکت روتور باعث چرخش وسیله ای می شود که به آن متصل است. و انرزی الکتریکی به انرژی مکانیکی تبدیل میشود

وقتی بعنوان یک ژنراتور الکتریکی است

وقتی که آرمیچر بعنوان یک ژنراتور الکتریکی استفاده شود، یک موتور دیزلی وظیفه ی حرکت روتور را بر عهده دارد و این حرکت روتور در آرمیچر باعث بوجود آمدن نیروی محرکه الکتریکی می شود و از این رو انرژی جنبشی به انرژی الکتریکی تبدیل می شود.

Posted on