شیب

زاویه ای که سطح با زاویه افقی فرضی میسازد ، سربالائی سر پائینی

شیب از فرمول زیر محاسبه میشود

h = s × a  ( ارتفاع = طول سطح قائم × درصد شیب )

h =ارتفاع شیب (ضلع قائم)

s = طول سطح  (ضلع افقی)

a = درصد شیب

مثال : در زمین 20 متر (2000 cm) با شیب 10 درصد 2 متر (200 cm) ارتفاع دارد

10% × 2000 = 200

به عبارتی دیگر درصد شیب برابر است با :

a = h ÷ s  ( درصد شیب = ارتفاع ÷ طول سطح )

درمثال قبل در ارتفاع 2 متر (200 cm) و طول سطح 20 متر (2000 cm) شیب 10 درصد نیاز است

2000 ÷ 200 = 10%

Posted on