تراکم سیار

تراکم بند الف / تراکم شناور

حواله تراکم ساختمان صادره از شهرداری که شناور است و در کلیه مناطق شهرداری ها قابل کارسازی میباشد.
اشاره به بند الف در فرم حواله های تراکم ساختمانی که نشان دهنده شناور بودن تراکم است.
حواله هاي تراكم شيوه اي از پرداخت غيرنقدي بدهي مالي شهرداري به پيمانكاران است كه اين حواله در نهايت بين پيمانكار طلبكار و سازنده بدهكار تهاتر مي شود.
برگه اي است كه اين افراد در ازاي طلب شان از شهرداري در اختيار دارند، اين برگه قابليت ارائه تراكم مجاز در محله هاي مختلف شهر تهران را به سازنده هاي متقاضي ساخت دارد.
و چون دارنده حواله مي تواند آن را به هر سازند ه اي كه شرايط ملك او به لحاظ سقف تراكم مجاز با موجودي ريالي حواله همخواني دارد، بفروشد. آنرا تراکم سیار می نامند.

Posted on