شیب مثبت

شیب‌های رو به بالا / شیب مثبت

یعنی شیبی که توسط بیننده هنگامی که از پایین به بالا نگاه می کند

Posted on