گژ میلگرد

گژ (به کسر گ)

ابزاری ساده و کارآمد برای اندازه‌گیری سایز انواع میلگرد است. گیج میلگرد ، گیژ میلگرد ،و گج میلگرد هم خوانده می شود.

Posted on